top of page

TRẢ LỜI THẮC MẮC


H1. Ngày Thánh Mẫu năm nay được tổ chức vào ngày nào?

T1. Ngày Thánh Mẫu năm 2022 bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Năm, ngày 4 tháng 8, với Thánh Lễ Khai Mạc Kính Mình Máu Thánh Chúa và kết thúc vào 7 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 7 tháng 8, với Thánh Lễ Chúa Nhật.


Q1. When is Marian Days 2022?

A1. The Marian Days Celebration for the year of 2022 begins at 7 p.m. on Thursday, August 4th, with a Pontifical Mass in honor of the Blessed Sacrament and concludes at 7 a.m. on Sunday, August 7, with Sunday Mass.


H1a. Chủ đề Ngày Thánh Mẫu năm nay là gì?

T1a. Trong tâm tình của những người con Việt Nam quây quần bên Đức Mẹ trong những ngày hành hương Thánh Mẫu, chủ đề Ngày Thánh Mẫu năm nay được chọn từ Phúc Âm Thánh Gioan, một xác tín lời trăn trối tha thiết của Chúa Giêsu, “Này là Mẹ con, Đây là con Mẹ” (x. Ga 19:26-27).


Q1a. What is the theme for this year’s Marian Days?

A1a. With the sentiment of the Vietnamese children gathered around Mother Mary during the Marian Days pilgrimage, the theme for this year was chosen from St. John’s Gospel, a valediction of Jesus for his followers, “Behold Your Son, Behold Your Mother” (cf. Jn 19:26-27).


H2. Ngày sớm nhất có thể đến dựng lều trong khu vực tổ chức Ngày Thánh Mẫu là ngày nào?

T2. Là chiều Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022.


Q2. What is the earliest date one can come and set up tent in the area where the Marian Days is organized?

A2. It’s Friday afternoon, July 29, 2022.


H3. Ngày Thánh Mẫu có điện, nước, nhà tắm, nhà vệ sinh không?

T3. Ngày Thánh Mẫu có điện, nước, nhà tắm, nhà vệ sinh tương đối để phục vụ cho nhu cầu của Quí Khách hành hương. Ngày sớm nhất có thể cung cấp những nhu cầu này là Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7, năm 2022. Cần mang theo đồ cắm điện. XIN MIỄN DÙNG MÁY LẠNH CÁ NHÂN.


Q3. Does the Marian Days have electricity, water, restrooms, and showers?

A3.