top of page

ĐĂNG KÝ CA ĐOÀN VÀ CA VIÊN

Chúa Nhật ngày 28 tháng 4 năm 2024 sẽ bắt đầu nhận ghi danh các ca đoàn.  Hạn chót sẽ vào lúc 23:00 (11:00pm) Chúa Nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Mọi chi tiết xin liên hệ  / For more information please contact johnnyvuongcmc@hotmail.com

Thursday, August 1, 2024

Lễ Cầu Hồn

Anh Nguyễn Khải

Corona, CA

Ca Trưởng

Friday, August 2, 2024

Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

Anh Văn Duy Tùng

Arlington, VA

Ca Trưởng

Thursday, August 1, 2024

Lễ Khai Mạc

Anh Nguyễn Cao

Lincoln, NE

Ca Trưởng

Saturday, August 3, 2024

Lễ Khiết Tâm Đức Mẹ

Anh Phan Bạch

Arlington, TX

Ca Trưởng

Friday, August 2, 2024

Lễ Lòng Thương Xót Chúa

Chị Nguyễn Mười

Houston, TX

Ca Trưởng

Saturday, August 3, 2024

Lễ Đức Mẹ La Vang

Anh Trần Vũ

Port Arthur, TX

Ca Trưởng

bottom of page