top of page

GHI DANH THAM DỰ NGÀY THÁNH MẪU

Dành cho Giáo Xứ, Cộng Đoàn

Để việc tham dự Ngày Thánh Mẫu có tính cách tích cực hơn, Ban Tổ Chức xin mời quí Giáo Xứ, Cộng đoàn, Hội đoàn ghi danh theo mẫu ơn sau đây.

Xin các Giáo Xứ cộng đoàn tự lo biểu ngữ/banner/Cờ cho bảng tên Giáo Xứ hay Cộng Đoàn trong cuộc cung nghinh vào chiều Thứ Bảy.  Xin Quí Vị vui lòng gửi bản ghi danh này về Văn Phòng NTM 2024 trước ngày 15 tháng 6 năm 2024

Thanks for submitting!
bottom of page