top of page

GHI DANH THAM DỰ CÁC PHẦN PHỤNG VỤ

Dành cho Giáo Xứ/ Cộng Đoàn

Xin Quí Vị mặc y phục đứng đắn hợp với cung cách phượng tự

Mọi chi tiết xin liên lạc Lm. Francis Assisi Trần Hưng Long, CRM, (417) 358- 7787 (Xin Gặp Cha Long)

KHIÊNG KIỆU ĐỨC MẸ (4 người)
KHIÊNG KIỆU CÁC TTĐVN (4 người)
BÀI ĐỌC I
BÀI ĐỌC II
LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (1 người)
DÂNG LỄ VẬT (1 nam, 1 nữ)
THÁNH GIÁ NẾN CAO (3 người)
HIỆU KỲ
BẢN ĐỒ VIỆT NAM
Sẽ có các đoàn thể tham dự NTM:
Thanks for submitting!
bottom of page