top of page

Lễ Bế Mạc

LỄ CHÚA HIỂN DUNG

August 6, 2023 at 12:00:00 PM

BÀI ĐỌC I: Đn 7,9-10. 13-14

Trích sách Tiên tri Daniel.


Tôm ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai tòa xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự tòa xét xử, và các quyển sách đều mở ra. Trong một thi kiến ban đêm, tôi ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyềng năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy.


Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 96, 1-2. 5-6. 9

Đáp: Chúa hiển trị, Chúa là Đấng tối cao trên toàn cõi đất.


1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao tỏa chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu.


2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.


3) Lạy Chúa, vì Ngài là Đấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể.

BÀI ĐỌC II: 2 Pr 1, 16-19

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.


Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyên bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện điện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các nguoi hãy nghe lời Người". Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở vời Người trên núi thánh. Và cúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.


Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 17, 5c

Alleluia, alleluia! –Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu.


Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.


Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".


Jesus took Peter, James, and his brother, John,

and led them up a high mountain by themselves.

And he was transfigured before them;

his face shone like the sun

and his clothes became white as light.

And behold, Moses and Elijah appeared to them,

conversing with him.

Then Peter said to Jesus in reply,

"Lord, it is good that we are here.

If you wish, I will make three tents here,

one for you, one for Moses, and one for Elijah."

While he was still speaking, behold,

a bright cloud cast a shadow over them,

then from the cloud came a voice that said,

"This is my beloved Son, with whom I am well pleased;

listen to him."

When the disciples heard this, they fell prostrate

and were very much afraid.

But Jesus came and touched them, saying,

"Rise, and do not be afraid."

And when the disciples raised their eyes,

they saw no one else but Jesus alone.

PHÚC ÂM: Lc 9, 28b-36

bottom of page