top of page

Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi không còn nhận đơn đăng ký Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ tham dự Ngày Thánh Mẫu 2023.


Xin vui lòng liên hệ hộp thư ntmbantieptan@gmail.com để biết thêm chi tiết.
--------
We are no longer processing clerical and religious registration for the 2023 Marian Days.


For more information please contact ntmbantieptan@gmail.com

bottom of page